۱۳۸۷ تیر ۱۳, پنجشنبه

رتبه بندی مقایسه ای شهرهای کانادا و استرالیا در سالهای 2007و 2008

منبع :

http://www.mercer.com/pressrelease/details.jhtml/dynamic/idContent/1307990

Quality of living

Base City: New York, US (=100)

Rank 2008

Rank 2007

City

Country

Index 2008

Index 2007

4

3

Vancouver

Canada

107.6

107.7

5

5

Auckland

New Zealand

107.3

107.3

10

9

Sydney

Australia

106.3

106.5

15

15

Toronto

Canada

105.3

105.4

17

17

Melbourne

Australia

104.8

105.0

19

18

Ottawa

Canada

104.7

104.8

21

21

Perth

Australia

104.3

104.5

22

22

Montreal

Canada

104.2

104.3

25

24

Calgary

Canada

103.5

103.6

29

30

Adelaide

Australia

103

103.1

34

32

Brisbane

Australia

102.4

102.8

Personal safety

Base City: New York, US (=100)

Rank 2008

City

Country

Index 2008*

10

Auckland

New Zealand

119.4

10

Wellington

New Zealand

119.4

22

Calgary

Canada

115.8

22

Montreal

Canada

115.8

22

Ottawa

Canada

115.8

22

Toronto

Canada

115.8

22

Vancouver

Canada

115.8

29

Melbourne

Australia

113.2

29

Perth

Australia

113.2

29

Sydney

Australia

113.2

33

Abu Dhabi

United Arab Emirates

112

47

Dubai

United Arab Emirates

108.3

49

Adelaide

Australia

107.6

49

Brisbane

Australia

107.6

مطلب را به بالاترین بفرستید Balatarin